Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
Hlavní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínkyOBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HOKCAR s.r.o.


1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího na straně jedné (dále jen „prodávající“) a kupujícího na straně druhé (dále jen „kupující“) při prodeji zboží.

1.2. Tyto obchodní podmínky tvoří součást kupní smlouvy a kupující podpisem kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou také k dispozici k nahlédnutí na internetovém portálu prodávajícího www.hokcar.cz.

1.3. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obč. Z“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Obč. Z (přičemž podle § 2158 odst. 1 Obč. Z platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 Obč. Z nepoužijí).

1.5. Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.6. Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího – jiný subjekt.

1.7.Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní neobdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.8. Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě (dále též jen „zboží“). Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku uzavření kupní smlouvy.


2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ     

2.1. Kupující je oprávněn si zboží objednat prostřednictvím telefonu, elektronicky na webovém portálu www.hokcar.cz, e-mailu, či písemně na adrese prodávajícího. Objednávka kupujícího se považuje za návrh kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží.

2.2. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách prodávajícího www.hokcar.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Rovněž fotografie produktů mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od výrobku.

2.3. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícími zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

2.4. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

2.5. V případě, že v průběhu doby mezi objednávkou kupujícího a samotným dodáním zboží, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt, nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

   

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY      

Prodávající a kupující se dohodly, že akceptaci objednávky lze učinit ústně prostřednictvím telefonu, případně prostřednictvím emailu v případě, že objednávka byla provedena prostřednictvím telefonu. V případě, že objednávka byla provedena emailem nebo písemně, je kupující povinen zaslat akceptaci této objednávky pouze v případě, kdy toto bylo vyžádáno kupujícím.       


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY     

Kupující může odstoupit ústně nebo emailem od uzavření kupní smlouvy bez udání důvodu do 5 pracovních dní prostřednictvím telefonu nebo emailu. V tomto odstoupení je kupující povinen označit předmět koupě a kupujícího. Odstoupení od kupní smlouvy a zrušit objednávku je oprávněn prodávající, jedná-li se o výrobek, který se již nevyrábí nebo nedodává, či se výrazně změnila jeho cena u dodavatele a zákazník novou cenu neakceptuje.


5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Prostějov, Okružní 4;  Kroměříž, Moravská 2364/3

b) v hotovosti v místě předání předmětu koupě, a to rozvozci prodávajícího

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen "účet Prodávajícího")

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (kupující bude předem upozorněn a výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží jím bude konzultována a odsouhlasena). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná v termínu sjednaném mezi kupujícím a prodávajícím uvedeném na vydané faktuře prodávajícího, která je kupujícímu předána současně s předmětem koupě nebo ve smluveném termínu.

5.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, paragon. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu před uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v listinné podobě na adresu uvedenou kupujícím.

Daňový doklad – paragon vystaví prodávající před/po uhrazení ceny zboží a fyzicky jej předá kupujícímu.


6. DODACÍ LHŮTA       

Standardní dodací lhůta je do následujícího pracovního dne. V případě, že zboží není skladem u prodávajícího a ani u dodavatele, může být dodací lhůta i delší! Dostupnost vybraného výrobku si u prodávajícího můžete ověřit telefonicky či e-mailem.


7. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

7.1. Nebezpeční nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

7.2. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit prodávajícímu na dodacím listu, nebo na vystavené faktuře či paragonu.

7.3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu, včetně závazků z jiných smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet prodávajícího s řádnou identifikací platby tak, aby bylo možné platbu správně identifikovat.


8. ZÁRUKA ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ).

8.2. Nemá-li věc vlastnosti stanovené § 2161 ObčZ, může kupující zboží reklamovat, a to buď osobně na prodejně prodávajícího na adrese Prostějov, Okružní 4; Kroměříž, Moravská 2364/63, nebo reklamaci uplatnit u rozvozce prodávajícího, včetně specifikace reklamace (s popisem, jakou vadu zboží má a jaké právo kupující – spotřebitel uplatňuje).

8.3. Kupující – spotřebitel má právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.3. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

8.4. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

8.5. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, a to v provozovně prodávajícího na adrese Prostějov, Okružní 4; Kroměříž, Moravská 2364/63, případně u rozvozce prodávajícího.

8.6. Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě - takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

8.7. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad o probíhající reklamaci. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem (jaká vada je na zboží spatřována), jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován (jaké právo uplatňuje).

8.8. Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to formou emailu a současně vyzve kupujícího k vyzvednutí zboží.

8.9. V případě, že byla reklamace prodávajícím zamítnuta, uvede důvody, pro které reklamaci neuznal.

8.10. V případě, že si reklamované zboží kupující ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, nevyzvedne, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 100,-- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

8.11. Průběh a postup v případě reklamace je podrobně rozepsán v Reklamačním řádu, který je k nahlédnutí na internetovém portálu prodávajícího www.hokcar.cz.


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

9.2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude též zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.hokcar.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz. první věta tohoto odstavce).

9.3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

9.4. Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.

9.5. Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.